سخنرانان دانشکده مهندسی عمران

آقای دکتر محمد جعفری

طرح اختلاط مخلوط آسفالتی به روش نوین سوپرپیو

آمفی تئاتر دانشکده عمران

ساعت 11:15   پانزدهم آذر ماه

 

آقای دکتر عبدالمجید خورشیدیان

مطالعات برنامه‌ریزی تأمین مسکن موقت پس از زلزله نمونه موردی شهر ساری

آمفی تئاتر دانشکده عمران

ساعت 11    بیستم آذر ماه

 

خانم دکتر سیده سمیه میرمرادی

بایونیک و تاثیر آن در طراحی سازه ای

آمفی تئاتر دانشکده عمران

ساعت 1۰:۳۰     چهارم دی ماه

 

آقای دکتر مرتضی نقی پور

بازگرداندن یک سازه بتن آرمه در حال تخریب به شرایط بهره برداری با بکارگیری روش اجزای محدود غیرخطی

آمفی تئاتر دانشکده عمران

ساعت 11   چهارم دی ماه

 

خانم دکتر مریم لسان

طراحی خوابگاههای جدید تا چه اندازه با نیاز استفاده کنندگان آنها مطابقت دارد؟ نمونه موردی:  خوابگاه ریحانه دانشگاه نوشیروانی بابل

آمفی تئاتر دانشکده عمران

ساعت 11    یازدهم دی ماه

 

آقای دکتر حسین یوسف پور سادات محله

بهینه سازی فنی و اقتصادی سازه های صنعتی با بکارگیری بتن پیش تنیده پیش ساخته

آمفی تئاتر دانشکده عمران

ساعت 11:15    یازدهم دی ماه