اعضای هیات علمی ۱ درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۳

آقای دکتر مفید گرجی

 دانشکده مهندسی مکانیک

آقای دکتر علی‌اکبر رنجبر

 دانشکده مهندسی مکانیک

آقای دکتر داود دومیری گنجی

 دانشکده مهندسی مکانیک

آقای دکتر موسی فرهادی

 دانشکده مهندسی مکانیک

آقای دکتر محسن شیخ الاسلامی

 دانشکده مهندسی مکانیک

آقای دکتر احمد رحیم‌پور

 دانشکده مهندسی شیمی