اعضای هیات علمی ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۳

آقای دکتر قاسم نجف پور درزی

 دانشکده مهندسی شیمی

آقای دکتر امیر مدرس

 دانشکده مهندسی عمران

آقای دکتر مصطفی رحیم‌نژاد

 دانشکده مهندسی شیمی

آقای دکتر روح اله جماعتی کناری

 دانشکده مهندسی مواد و صنایع

آقای دکتر مجید پیروی

 دانشکده مهندسی شیمی

آقای دکتر محسن جهانشاهی 

 دانشکده مهندسی شیمی

آقای دکتر مصطفی لشکربلوکی

 دانشکده مهندسی شیمی

سرکار خانم دکتر مائده محمدی

 دانشکده مهندسی شیمی 

آقای دکتر حامد جمشیدی اول 

 دانشکده مهندسی مواد و صنایع

آقای دکتر رضا عابدینی

 دانشکده مهندسی شیمی

آقای دکتر علی‌اکبر عبدوس

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آقای دکتر جعفر ادبی

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آقای دکتر مرتضی قلی‌پور

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر