پژوهشگران برتر دانشکده‌ مهندسی مکانیک

آقای دکتر روزبه شفقت

 دانشکده مهندسی مکانیک

آقای دکتر داود دومیری گنجی

 دانشکده مهندسی مکانیک