پژوهشگران برتر دانشکده‌ مهندسی برق و کامپیوتر

آقای دکتر یاسر بالغی

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آقای دکتر عمران پور

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر