پژوهشگران برتر دانشکده‌ها

سرکار خانم دکتر مریم نیکزاد

 دانشکده مهندسی شیمی

آقای دکتر مصطفی رحیم‌نژاد

 دانشکده مهندسی شیمی

آقای دکتر مصطفی لشکربلوکی

 دانشکده مهندسی شیمی

آقای دکتر روزبه شفقت

 دانشکده مهندسی مکانیک

آقای دکتر داود دومیری گنجی

 دانشکده مهندسی مکانیک

آقای دکتر مهدی دهستانی

 دانشکده مهندسی عمران

آقای دکتر فرشید رضا حقیقی

 دانشکده مهندسی عمران

آقای دکتر روح اله جماعتی کناری

 دانشکده مهندسی مواد و صنایع

آقای دکتر عبدالله آراسته

 دانشکده مهندسی مواد و صنایع

آقای دکتر یاسر بالغی

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آقای دکتر عمران پور

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آقای دکتر سید کریم حسنی نژاد

 دانشکده علوم‌پایه

آقای دکتر حسن علی نژاد

 دانشکده علوم‌پایه