پژوهشگران برتر دانشکده‌ مهندسی مواد و صنایع

آقای دکتر روح اله جماعتی کناری

 دانشکده مهندسی مواد و صنایع

آقای دکتر عبدالله آراسته

 دانشکده مهندسی مواد و صنایع