پژوهشگران برتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

آقای دکتر یاسر ابراهیمیان قاجار

 دانشکده مهندسی عمران

آقای دکتر سعید امامی

 دانشکده مهندسی مواد و صنایع