سخنرانان دانشکده مهندسی شیمی

آقای دکتر مصطفی رحیم­ نژاد

نقش و عملکرد الکترودها در پیل‌های سوختی میکروبی

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی شیمی

ساعت 11:15   پانزدهم آذر ماه