پژوهشگران برتر تولید علم و پژوهشگران جوان دانشگاه

آقای دکتر حامد جمشیدی اول

پژوهشگر برتر تولید علم دانشگاه 

 دانشکده مهندسی مواد و صنایع

آقای دکتر مهدی دهستانی

پژوهشگر برتر تولید علم دانشگاه 

 دانشکده مهندسی عمران

آقای دکتر عباس کیانی

پژوهشگر جوان دانشگاه 

 دانشکده مهندسی عمران