سخنرانان گروه معارف

آقای دکتر سید حسن آقابابایی

بایدها و نبایدها در حوزه کسب و کار از منظر اسلام

کلاس 8 ساختمان خیام

ساعت 9:30  پانزدهم آذر ماه