پژوهشگران برتر دانشکده‌ علوم پایه

آقای دکتر سید کریم حسنی نژاد

 دانشکده علوم‌پایه

آقای دکتر حسن علی نژاد

 دانشکده علوم‌پایه