پژوهشگران برتر دانشکده‌ مهندسی شیمی

سرکار خانم دکتر مریم نیکزاد

 دانشکده مهندسی شیمی

آقای دکتر مصطفی رحیم‌نژاد

 دانشکده مهندسی شیمی

آقای دکتر مصطفی لشکربلوکی

 دانشکده مهندسی شیمی